WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

12.07.2017"Nie" dla odpadów w Bobrku

10 lipca kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców bytomskiego Bobrka przemaszerowała od kościoła św. Rodziny do Urzędu Miejskiego, protestując przeciwko składowaniu nielegalnych odpadów przy ul. Pasteura. - Dziesiątki ciężarówek każdego dnia zwożą śmieci niewiadomego pochodzenia. - Cierpimy na tym my - mówili mieszkańcy. W proteście wzięli udział także przedstawiciele władz miasta. Wraz z mieszkańcami przeszli sprzed kościoła pod ratusz, by dać wyraz niezadowoleniu z powodu ułomnego prawa.


Ustawodawstwo nie sprzyja walce gmin z procederem nielegalnego składowania odpadów. Prawo nie zabezpiecza interesu miast i sprawia, że samorządy mają związane ręce. - My stoimy po stronie mieszkańców i zrobimy wszystko, żeby zlikwidować ten problem, mówił Damian Bartyla, prezydent Bytomia
Pod petycją do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie pilnej interwencji podpisało się 800 osób.
Prezydent miasta wielokrotnie zwracał się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o podjęcie działań, które na podstawie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska są przydzielone wyłącznie temu organowi. - Podejmowane do tej pory przez inspektorów działania nie doprowadziły do zatrzymania tego skandalicznego procederu, tłumaczy prezydent Bartyla.

W tej sytuacji komendant policji na prośbę władz miasta skierował patrole na teren przy ul. Pasteura. Towarzyszyć im będą strażnicy miejscy. Funkcjonariusze będą pełnić tu służbę - kontrolować pojazdy wwożące odpady i w razie konieczności zatrzymywać dowody rejestracyjne.
30 maja Damian Bartyla zwrócił się o podjęcie działań należących do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zmierzających do usunięcia stanu zagrożenia środowiska spowodowanego działalnością firm przy ul. Pasteura. Potem wystosował dwa kolejne pisma. Ponownie zwrócił się do Marszałka Województwa o podjęcie radykalnych działań wobec firm przetwarzających odpady w tej części miasta. Ponadto zawiadomiono też  WIOŚ o wykonaniu przy ul. Pasteura działalności gospodarczej w sposób zagrażający zdrowiu ludzi. Skorzystanie z tego narzędzia prawnego daje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej stanowiąca, iż w razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia właściwie organy administracji publicznej.
Przedsiębiorcy działający w rejonie dzielnicy Bobrek powinni działać w taki sposób, który nie powoduje uciążliwości dla mieszkańców. Właściciele terenu posiadają zezwolenia na lokowanie w tym rejonie określonych odpadów - nie stanowiących jednak zagrożenia dla mieszkańców. Niestety stan rzwczy wielokrotnie wzbudzał  wątpliwości mieszkańców Bobrka.
Jeden z działających na tym terenie przedsiębiorców posiada zgodę marszałka województwa, drugi - prezydenta miasta. Choć prezydent kilka miesięcy temu wycofał zgodę na przetwarzanie tu odpadów, firma od tej decyzji odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W przypadku drugiej decyzji - jedynie marszałek może cofnąć zgodę. Wszystkie pozostałe zgody zostały przez prezydenta Bytomia cofnięte, a składane nowe wnioski zostały negatywnie rozpatrzone. W sierpniu odbędzie się kolejne spotkanie władz z mieszkańcami.